Biedrības Latvijas Privātskolu asociācija statūti


Biedrības

Latvijas Privātskolu asociācija

Statūti

 

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Privātskolu asociācija” (turpmāk tekstā -Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. apvienot vispārizglītojošas privātskolas Latvijā;
2.1.2. tās biedru pārstāvēšana valsts un pašvaldību institūcijās ;
2.1.3. biedru profesionālo interešu aizstāvēšana attiecībās ar citām fiziskajām un juridiskajām personām;
2.1.4. informatīvo un konsultatīvo pakalpojumu sniegšana;
2.1.5. ar izglītību saistīto alternatīvo un privāto mācību iestāžu darbinieku izglītošanās un kvalifikācijas paaugstināšanas jautājumu risināšana;
2.1.5. izdevējdarbība - alternatīvo un privāto izglītību saistītu materiālu izdošana.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Biedrības valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcē. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedra saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, kas apstiprināts Biedrības biedru sapulcē.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšana iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem. (Ar grozījumiem 2014.gada 21.janvārī)

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu. Viņš atbild par visu Biedrības organizatorisko un saimniecisko darbību.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
8.5. Valdes loceklis var pildīt savus pienākumus par atlīdzību.

9.nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10.nodaļa. Biedru nauda.

ar grozījumiem 2014.gada 21.janvārī

10.1. Biedrības biedri var maksā biedru naudu vienu divas reizes gadā atbilstoši skolēnu skaitam privātskolās:
10 - 50 skolēni - mēnesī EUR 4.00 gadā EUR 48.00
51 - 100 skolēni - mēnesī EUR 5.00 gadā EUR 60.00
101-150 skolēni - mēnesī EUR 7.00 gadā EUR 84.00
151-200 skolēni - mēnesī EUR 10.00 gadā EUR 120.00
201-300 skolēni - mēnesī EUR 15.00 gadā EUR 180.00
Vairāk par 300 skolēni EUR 20.00 gadā EUR 240.00

10.2. Ikmēneša biedru iemaksas lielumu var pārskatīt un mainīt reizi sešos mēnešos, izskatot jautājumu Biedru kopsapulcē.

11.nodaļa.Biedrības līdzekļi, to veidošana un izlietošanas kārtība.

11.1.Biedrības finansu līdzekļus veido no:
• biedru maksām;
• no fizisku un juridisku personu ziedojumiem;
• projektos un labdarības pasākumos iegūtiem līdzekļiem.
11.2. Biedrības līdzekļi tiek izlietoti:
• alternatīvās un privātās izglītības popularizēšai;
• izdevējdarbībai;
• biedrībai nepieciešamā inventāra, piederumu un aprīkojuma iegādei, nepieciešamo telpu nomai, to aprīkošanai un apsardzei;
• interneta mājas lapas uzturēšanai, informācijas izvietošanai katalogos, komunikāciju līdzekļiem;
• valdes locekļu darbības nodrošināšanai.
11.3. Biedrība ir tiesīga veikt ar saviem līdzekļiem un mantu visus likumdošanā paredzētos civiltiesiskos darījumus.
11.4. Biedrības ienākumu pārsniegumu pār izdevumiem ieskaita rezervē, kas pāriet uz nākamo saimniecisko gadu un to var izmantot šajos Statūtos paredzētajiem mērķiem.

12.nodaļa. Biedrības publiskā darbība.

12.1. Biedrība veic publisko darbību, kas atbilst tās mērķiem vai veicina šo mērķu sasniegšanu un nav pretrunā ar spēkā esošiem likumdošanas aktiem. Likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajos gadījumos Biedrība var kļūt par publisko tiesību subjektu.
12.2.Veicot publisko darbību, Biedrībai ir tiesības:
• brīvi izplatīt informāciju par savu darbību;
• izveidot savus preses izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus;
• uzturēt sakarus ar citu valstu sabiedriskajām organizācijām;
• uzturēt sakarus ar dažādām institūcijām.